Miešané nápoje

 

 

Úvod

 

1. VŠEOBECNE O MIEŠANÝCH NÁPOJOCH

 

1.1 Zásady pohostinstva

1.2 O baroch

1.3 Úprava barových pultov

1. 4 Rozličné druhy barov a ich delenie : 

1. 5 Organizácia baru

1. 6 Barman a jeho povinnosti

1.7 Desatoro barmana

1.8 Práca barmana

1.9 Zásady pri príprave miešaných nápojov

2.  SUROVINY NA PRÍPRAVU MIEŠANÝCH NÁPOJOV  

2.1 Základné suroviny

2.2 Druhy ľadu

2.3 Ponuka nápojov

2.4 Horké do nápoja

3. POMÔCKY NA PRÍPRAVU MIEŠANÝCH NÁPOJOV

3.1 Pomôcky

3.2 Poháre vhodné na miešanie nápojov

3.3 Chladenie pohárov

3.4 Poháre s crustovou ozdobou

3.5 Nápojové sklo

 

4. ZDOBENIE MIEŠANÝCH NÁPOJOV

 

4.1Zdobenie nápojov

4.2 Zeleninové nápoje

4.3 Doplnky k miešaným nápojom

 

5. SPÔSOBY MIEŠANIA

 

5.1 Miešanie v sheakri

5. 2 Miešanie mixérom-turmixom

5. 3 Miešanie v miešacom pohári /straight way /

5. 4 Miešanie v servírovacích pohároch

5.5 Boston shaker 

 

6. ROZDELENIE A CHARAKTERISTIKA MIEŠANÝCH NÁPOJOV

 

6.1 Rozdelenie miešaných nápojov

6.2 Základné znaky miešaných nápojov

7. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH MIEŠANÝCH NÁPOJOV

7.1 Fizzes (fizy)

7. 2. F l i p p s ( flipy )

7. 3. C o b l é r s ( kobléry) - ľadové nápoje

7.4. C o c t a i l s ( koktaily )

7.5 C r u s t a s ( krusty)

7. 6. F i x e s ( fixy )

7. 7 F r a p p é s ( frapé)

7. 8 S o r b e t y ( šerbety )

7. 9 S l i n g s ( slingy )

7. 10 G r o g s ( grogy )

7. 11 P u n č e

7.12 S o d a s

7. 13 S o u r s

7. 14 D a i s i e s : ( deizis )

7. 15 E g g - n o g g s , (eg-nogy)

7. 16. F r a p p é s, G l a c e s

7. 17 H i g h b a l l s

7. 18 P o u s s e - c a f é s

7. 19 R y k ý z y

7. 20 B o w l e

7. 21 L i m o n á d y

7. 22 M l i e č n e miešané nápoje

7. 23 A p e r i t í v y

7. 24 U s t r i c o v é nápoje

7. 25 H i s t o r i c k é nápoje

7. 26 S m a r t drink ( bystré nápoje )

7. 27 S c a f f a s

7. 28 S a n g a r e e s

7. 29.S h r u b s

7. 30 S m a s h e s

7. 31 S u n d a e s

7. 32 T a u w a s s e r

7. 33 T o d d i e s

7. 34 J u l e p s

7. 35. Daiquri

Ponuka ozdôb

 

8. CHARAKTERISTIKA NÁPOJOV

 

C A M P A R I

Gin

K Á V A

K O Ň A K

L I K É R Y

MINERÁLNE VODY

MLIEČNE NÁPOJE

RUM

ŠAMPANSKÉ VÍNA

TEQUILA

VINEA

Nápoje pani MARTY

TROPICKÉ OVOCIE